1. Zber osobných údajov

Osobné údaje sú zhromažďované priamo od používateľov webových stránok rakovinaprostaty.sk pri položení otázky v poradni.

  1. Ciele

– správa, spracovanie a odpovedanie na otázky v poradni v projekte www.rakovinaprostaty.sk

– správa a spracovanie požiadaviek na prístup, opravu alebo vymazanie dát, námietok voči spracovaniu alebo požiadaviek na obmedzenie spracovanie.

  1. Presnosť a aktualizácia dát

Používatelia poskytujúci informácie musia zabezpečiť, aby boli tieto informácie presné a aktuálne. Potvrdením formulára používatelia vyjadrujú a zaručujú, že si prečítali a porozumeli týmto zásadám a súhlasia s tým, že budú dodržiavať ich podmienky.

  1. Odovzdávanie dát

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám na komerčné účely. Môžu však byť prevedené na technických poskytovateľov, ktorí budú dáta spracovávať a ktorí zabezpečujú vyššie uvedené úkony.

  1. Obdobie uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané a používané v čase stanovenom príslušnými právnymi predpismi a/alebo normou.

Podľa toho budú zhromažďované osobné údaje vymazané vždy, keď nastane jedna z nasledujúcich udalostí:

– uplynutie obdobia určeného na uchovávanie osobných údajov;

– uplatnenie práva na vymazanie osobných údajov v súlade s platnými predpismi a postupmi stanovenými v nižšie uvedenom odseku č. 7.

  1. Dôvernosť a bezúhonnosť

Vykonávame bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu dôvernosti a integrity osobných údajov, ktoré spracovávame.

Nemôžeme však zaručiť, že tieto opatrenia úplne zabránia akémukoľvek sprístupneniu osobných údajov a nemôžeme byť zodpovední za akékoľvek narušenie bezpečnosti, najmä v prípadoch podvodného správania tretej strany alebo v prípade, že došlo k porušeniu bezpečnosti používateľom.

Nemáme v úmysle prenášať osobné údaje do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany, ako je definované v platných právnych predpisoch.

  1. Právo na prístup, právo na opravu a vymazanie, právo namietať voči spracovaniu alebo obmedzenie spracovania osobných údajov

Podľa platných predpisov majú používatelia právo požadovať prístup k svojim osobným údajom alebo opravu či vymazanie svojich osobných údajov, ktoré spracovávame, a právo obmedziť spracovanie týchto údajov.

Používatelia môžu tieto práva kedykoľvek uplatniť bez udania dôvodu. Na to môžu využiť kontaktný formulár https://www.ferring.sk/kontakt/kontaktny-formular.html alebo zaslať žiadosť na adresu spoločnosti:

FERRING Slovakia s.r.o.
BC Aruba
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

Tel. 02/5441 6010, 5441 1847
Fax 02/5441 1770
email.: SK0-Recepcia@ferring.com